1. Sura El-Fatiha
  2. Sura Ja-sin
  3. Sura Er-Rahman
  4. Sura El-Mulk
  5. Ajetul-Kursi
1
El-Fatiha

Mekanska sura/7 ajeta

الفاتحة
2
El-Bekara

Medinska sura/286 ajeta

البقرة
3
Ali Imran

Medinska sura/200 ajeta

آل عمران
4
En-Nisa

Medinska sura/176 ajeta

النساء
5
El-Ma'ide

Medinska sura/120 ajeta

المائدة
6
El-En'am

Mekanska sura/165 ajeta

الأنعام
7
El-A'raf

Mekanska sura/206 ajeta

الأعراف
8
El-Enfal

Medinska sura/75 ajeta

الأنفال
9
Et-Tevba

Medinska sura/129 ajeta

التوبة
10
Junus

Mekanska sura/109 ajeta

يونس
11
Hud

Mekanska sura/123 ajeta

هود
12
Jusuf

Mekanska sura/111 ajeta

يوسف
13
Er-Ra'd

Medinska sura/43 ajeta

الرعد
14
Ibrahim

Mekanska sura/52 ajeta

ابراهيم
15
El-Hidžr

Mekanska sura/99 ajeta

الحجر
16
En-Nahl

Mekanska sura/128 ajeta

النحل
17
El-Isra

Mekanska sura/111 ajeta

الإسراء
18
El-Kehf

Mekanska sura/110 ajeta

الكهف
19
Merjem

Mekanska sura/98 ajeta

مريم
20
Ta-Ha

Mekanska sura/135 ajeta

طه
21
El-Enbija

Mekanska sura/112 ajeta

الأنبياء
22
El-Hadždž

Medinska sura/78 ajeta

الحج
23
El-Mu'minun

Mekanska sura/118 ajeta

المؤمنون
24
En-Nur

Medinska sura/64 ajeta

النور
25
El-Furkan

Mekanska sura/77 ajeta

الفرقان
26
Eš-Šu'ara

Mekanska sura/227 ajeta

الشعراء
27
En-Neml

Mekanska sura/93 ajeta

النمل
28
El-Kasas

Mekanska sura/88 ajeta

القصص
29
El-'Ankebut

Mekanska sura/69 ajeta

العنكبوت
30
Er-Rum

Mekanska sura/60 ajeta

الروم
31
Lukman

Mekanska sura/34 ajeta

لقمان
32
Es-Sedžda

Mekanska sura/30 ajeta

السجدة
33
El-Ahzab

Medinska sura/73 ajeta

الأحزاب
34
Saba

Mekanska sura/54 ajeta

سبإ
35
Fatir

Mekanska sura/45 ajeta

فاطر
36
Ja-sin

Mekanska sura/83 ajeta

يس
37
Es-Saffat

Mekanska sura/182 ajeta

الصافات
38
Sād

Mekanska sura/88 ajeta

ص
39
Ez-Zumer

Mekanska sura/75 ajeta

الزمر
40
Gafir

Mekanska sura/85 ajeta

غافر
41
Fusilet

Mekanska sura/54 ajeta

فصلت
42
Eš-Šura

Mekanska sura/53 ajeta

الشورى
43
Ez-Zuhruf

Mekanska sura/89 ajeta

الزخرف
44
Ed-Duhan

Mekanska sura/59 ajeta

الدخان
45
El-Gašije

Mekanska sura/37 ajeta

الجاثية
46
El-Ahkaf

Mekanska sura/35 ajeta

الأحقاف
47
Muhammed

Medinska sura/38 ajeta

محمد
48
El-Feth

Medinska sura/29 ajeta

الفتح
49
El-Hudžurat

Medinska sura/18 ajeta

الحجرات
50
Kāf

Mekanska sura/45 ajeta

ق
51
Ez-Zarijat

Mekanska sura/60 ajeta

الذاريات
52
Et-Tur

Mekanska sura/49 ajeta

الطور
53
En-Nedžm

Mekanska sura/62 ajeta

النجم
54
El-Kamer

Mekanska sura/55 ajeta

القمر
55
Er-Rahman

Medinska sura/78 ajeta

الرحمن
56
El-Vaki'a

Mekanska sura/96 ajeta

الواقعة
57
El-Hadid

Medinska sura/29 ajeta

الحديد
58
El-Mudžadela

Medinska sura/22 ajeta

المجادلة
59
El-Hašr

Medinska sura/24 ajeta

الحشر
60
El-Mumtehine

Medinska sura/13 ajeta

الممتحنة
61
Es-Saff

Medinska sura/14 ajeta

الصف
62
El-Džumu'a

Medinska sura/11 ajeta

الجمعة
63
El-Munafikun

Medinska sura/11 ajeta

المنافقون
64
Et-Tegabun

Medinska sura/18 ajeta

التغابن
65
Et-Talak

Medinska sura/12 ajeta

الطلاق
66
Et-Tahrim

Medinska sura/12 ajeta

التحريم
67
El-Mulk

Mekanska sura/30 ajeta

الملك
68
El-Kalem

Mekanska sura/52 ajeta

القلم
69
El-Hakka

Mekanska sura/52 ajeta

الحاقة
70
El-Me'aridž

Mekanska sura/44 ajeta

المعارج
71
Nuh

Mekanska sura/28 ajeta

نوح
72
El-Džinn

Mekanska sura/28 ajeta

الجن
73
El-Muzzemmil

Mekanska sura/20 ajeta

المزمل
74
El-Muddessir

Mekanska sura/56 ajeta

المدثر
75
El-Kijame

Mekanska sura/40 ajeta

القيامة
76
El-Insan

Medinska sura/31 ajet

الانسان
77
El-Murselat

Mekanska sura/50 ajeta

المرسلات
78
En-Nebe'

Mekanska sura/40 ajeta

النبإ
79
En-Nazi'at

Mekanska sura/46 ajeta

النازعات
80
'Abese

Mekanska sura/42 ajeta

عبس
81
Et-Takvir

Mekanska sura/29 ajeta

التكوير
82
El-Infitar

Mekanska sura/19 ajeta

الإنفطار
83
El-Mutaffifin

Mekanska sura/36 ajeta

المطففين
84
El-Inšikak

Mekanska sura/25 ajeta

الإنشقاق
85
El-Burudž

Mekanska sura/22 ajeta

البروج
86
Et-Tarik

Mekanska sura/17 ajeta

الطارق
87
El-'Ala

Mekanska sura/19 ajeta

الأعلى
88
El-Gašije

Mekanska sura/26 ajeta

الغاشية
89
El-Fedžr

Mekanska sura/30 ajeta

الفجر
90
El-Beled

Mekanska sura/20 ajeta

البلد
91
Eš-Šems

Mekanska sura/15 ajeta

الشمس
92
El-Lejl

Mekanska sura/21 ajet

الليل
93
Ed-Duha

Mekanska sura/11 ajeta

الضحى
94
El-Inširah

Mekanska sura/8 ajeta

الشرح
95
Et-Tin

Mekanska sura/8 ajeta

التين
96
El-'Alek

Mekanska sura/19 ajeta

العلق
97
El-Kadr

Mekanska sura/5 ajeta

القدر
98
El-Bejjine

Medinska sura/8 ajeta

البينة
99
Ez-Zilzal

Medinska sura/8 ajeta

الزلزلة
100
El-'Adijat

Mekanska sura/11 ajeta

العاديات
101
El-Kari'a

Mekanska sura/11 ajeta

القارعة
102
Et-Tekasur

Mekanska sura/8 ajeta

التكاثر
103
El-'Asr

Mekanska sura/3 ajeta

العصر
104
El-Humeze

Mekanska sura/9 ajeta

الهمزة
105
El-Fil

Mekanska sura/5 ajeta

الفيل
106
Kurejš

Mekanska sura/4 ajeta

قريش
107
El-Ma'un

Mekanska sura/7 ajeta

الماعون
108
El-Kevser

Mekanska sura/3 ajeta

الكوثر
109
El-Kafirun

Mekanska sura/6 ajeta

الكافرون
110
En-Nasr

Medinska sura/3 ajeta

النصر
111
El-Leheb

Mekanska sura/5 ajeta

المسد
112
El-Ihlas

Mekanska sura/4 ajeta

الإخلاص
113
El-Felek

Mekanska sura/5 ajeta

الفلق
114
En-Nas

Mekanska sura/6 ajeta

الناس
Kako biste imali uspješnu pretragu pratite slijedeća pravila:
Uslovi korištenja
mojkuran.com/96/1mojkuran.com/23
Greške:
Gramatičke greške vašeg unosa mogu biti razlog da ne dobijete nikakav rezultat pretrage.
Na primjer: Umjesto Mekka napišete Mekku ili Mekke
Različite rečenice:
Riječi i rečenice koje se možda ne nalaze u ovom prevodu. Na primjer: U pretraživač NE unosite rečenice kao što su: "Kako obaviti namaz"