• 37. Es-SaffatMekanska sura/182 ajeta
 • 1 Tako Mi onih u redove poredanih
 • 2 i onih koji odvraćaju
 • 3 i onih koji Opomenu čitaju –
 • 4 vaš Bog je, uistinu, Jedan,
 • 5 Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istōkā!
 • 6 Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili
 • 7 i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga
 • 8 da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju
 • 9 da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna,
 • 10 a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.
 • 11 Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.
 • 12 Ti se diviš a oni se rugaju,
 • 13 a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,
 • 14 i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,
 • 15 i govore: 'Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!
 • 16 Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni
 • 17 i naši preci davni?'
 • 18 Reci: 'Da, a bićete i poniženi!'
 • 19 To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati
 • 20 i reći: 'Teško nama, ovo je – Sudnji dan!'
 • 21 Da, ovo je Dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali!
 • 22 Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali
 • 23 mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi
 • 24 i zaustavite ih, oni će biti pitani:
 • 25 'Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?'
 • 26 Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti
 • 27 i jedni drugima prebacivati:
 • 28 'Vi ste nas varali.'
 • 29 'Nismo' – odgovoriće – 'nego vi niste htjeli vjerovati,
 • 30 a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili
 • 31 i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila,
 • 32 a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.'
 • 33 I oni će toga dana zajedno na muci biti,
 • 34 jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti.
 • 35 Kad im se govorilo: 'Samo je Allah Bog!' – oni su se oholili
 • 36 i govorili: 'Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?'
 • 37 A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili,
 • 38 a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti –
 • 39 kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti!
 • 40 A Allahovi iskreni robovi
 • 41 posebnu će opskrbu imati,
 • 42 razno voće, i biće poštovani
 • 43 u džennetskim baščama nâslādā,
 • 44 na divanima, jedni prema drugima,
 • 45 biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći –
 • 46 bistrim i prijatnim onima koji budu pili,
 • 47 od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti.
 • 48 Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih,
 • 49 kao da su one jaja pokrivena.
 • 50 I oni će jedan s drugim razgovarati,
 • 51 i jedan od njih će reći: 'Imao sam druga jednoga
 • 52 koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ
 • 53 da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?''
 • 54 'Hoćete li pogledati?'
 • 55 I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.
 • 56 'Allaha mi' – reći će – 'zamalo me nisi upropastio;
 • 57 da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.'
 • 58 'A mi, je l' de, više nećemo umirati? –
 • 59 jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni,
 • 60 to će, zaista, uspjeh veliki biti!'
 • 61 Za ovako nešto neka se trude trudbenici!
 • 62 A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum
 • 63 koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?
 • 64 To je drvo koje će usred Džehennema rasti;
 • 65 plod će mu poput glava šejtanskih biti.
 • 66 Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti,
 • 67 zatim će to s ključalom vodom izmiješati,
 • 68 a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti.
 • 69 Oni su očeve svoje u zabludi zatekli
 • 70 pa i oni stopama njihovim nastavili,
 • 71 a i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili,
 • 72 iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali;
 • 73 zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti,
 • 74 samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim.
 • 75 A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:
 • 76 njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili
 • 77 i samo potomke njegove u životu ostavili,
 • 78 i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali:
 • 79 'Mir Nuhu od svjetova svih!'
 • 80 Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 • 81 on je bio rob Naš, vjernik,
 • 82 a ostale smo poslije potopili.
 • 83 Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,
 • 84 kad je Gospodaru svome iskrena srca došao,
 • 85 kad je ocu svome i narodu svome rekao: 'Čemu se to vi klanjate?
 • 86 Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?
 • 87 I šta o Gospodaru svjetova mislite?'
 • 88 I on baci pogled na zvijezde,
 • 89 pa reče: 'Ja ću se, evo, razboljeti!' –
 • 90 i oni ga napustiše, uzmaknuvši,
 • 91 a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: 'Zašto ne jedete?
 • 92 Šta vam je, što ne govorite?' –
 • 93 i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,
 • 94 pa mu narod trkom dođe.
 • 95 'Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?' – upita –
 • 96 'kad Allah stvara i vas i ono što napravite?'
 • 97 'Pripremite za njega lomaču' – povikaše – 'pa ga u vatru bacite!'
 • 98 I htjedoše ga na muke staviti, ali Mi njih učinismo poniženim.
 • 99 'Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio' – reče – 'On će me kuda treba uputiti.
 • 100 Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!' –
 • 101 i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.
 • 102 I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: 'O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš?' – 'O oče moj' – reče – 'onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.'
 • 103 I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi,
 • 104 Mi ga zovnusmo: 'O Ibrahime,
 • 105 ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine –
 • 106 to je, zaista, bilo pravo iskušenje!' –
 • 107 i kurbanom velikim ga iskupismo
 • 108 i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:
 • 109 'Nek je u miru Ibrahim!'
 • 110 Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 • 111 a on je, doista, bio rob Naš, vjernik,
 • 112 i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim,
 • 113 i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.
 • 114 I Musau i Harunu smo milost ukazali,
 • 115 pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili
 • 116 i pomogli im da pobijede,
 • 117 i Knjigu im jasnu dali
 • 118 i obojicu na Pravi put uputili
 • 119 i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali:
 • 120 'Nek su u miru Musa i Harun!'
 • 121 Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 • 122 a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici.
 • 123 I Iljas je bio poslanik.
 • 124 Kad on reče narodu svome: 'Zar se ne bojite?
 • 125 Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate,
 • 126 Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?' –
 • 127 oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni,
 • 128 samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.
 • 129 I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim:
 • 130 'Nek je u miru Iljas!'
 • 131 Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 • 132 a on je bio rob Naš, vjernik.
 • 133 I Lut je bio poslanik.
 • 134 Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili –
 • 135 osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali –
 • 136 a ostale smo uništili,
 • 137 i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju
 • 138 i noću, pa zašto se ne urazumite?
 • 139 I Junus je bio poslanik.
 • 140 I on pobježe na jednu lađu prepunu
 • 141 i baci kocku i kocka na njega pade,
 • 142 i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor,
 • 143 i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,
 • 144 sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni,
 • 145 i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan,
 • 146 i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve,
 • 147 i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više,
 • 148 i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog požive.
 • 149 A upitaj ih: 'Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi,
 • 150 zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?'
 • 151 Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore:
 • 152 'Allah je rodio' – oni su, zaista, lažljivci.
 • 153 Zar je On kćeri sinovima pretpostavio?
 • 154 Šta vam je, kako rasuđujete?!
 • 155 Zašto ne razmislite?
 • 156 Ili, gdje vam je dokaz očiti?
 • 157 Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!
 • 158 Mnogobošci između Njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni –
 • 159 hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju!
 • 160 Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi.
 • 161 Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate,
 • 162 ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti,
 • 163 možete samo onoga koji će ionako u vatri gorjeti.
 • 164 'Svakome od nas mjesto je određeno,
 • 165 mi smo u redove poredani,
 • 166 i samo Njega hvalimo!'
 • 167 A oni su, sigurno, govorili:
 • 168 'Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji,
 • 169 sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!'
 • 170 Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni!
 • 171 A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima:
 • 172 'Oni će biti, doista, potpomognuti
 • 173 i vojska Naša će zacijelo pobijediti!'
 • 174 Zato se okreni od njih za neko vrijeme
 • 175 i posmatraj ih, i oni će posmatrati!
 • 176 Zar oni kaznu Našu da požuruju?
 • 177 Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!
 • 178 Zato se okreni od njih za neko vrijeme
 • 179 i posmatraj, i oni će posmatrati!
 • 180 Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! –
 • 181 i mir poslanicima
 • 182 i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!