بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Tako Mi onih koji čupaju grubo,
2 i onih koji vade blago,
3 i onih koji plove brzo,
4 pa naređenja izvršavaju žurno
5 i sređuju ono što nije sređeno…
6 na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
7 za kojim će slijediti sljedeći –
8 srca toga dana biće uznemirena,
9 a pogledi njihovi oboreni.
10 Ovi pitaju: 'Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
11 Zar kad truhle kosti postanemo?',
12 i još kažu: 'E tada bismo mi bili izgubljeni!'
13 A biće to samo povik jedan,
14 i evo njih – na Zemlji.
15 Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
16 kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
17 'Idi faraonu, on se osilio,
18 i reci: 'Da li bi ti da se očistiš,
19 da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?''
20 I onda mu je najveće čudo pokazao,
21 ali je on porekao i nije poslušao,
22 već se okrenuo i potrudio
23 i sabrao i povikao:
24 'Ja sam gospodar vaš najveći!' – on je rekao,
25 i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
26 To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
27 A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
28 svod njegov visoko digao i usavršio,
29 noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.
30 Poslije toga je Zemlju poravnao,
31 iz nje je vodu i pašnjake izveo,
32 i planine nepomičnim učinio –
33 na uživanje vama i stoci vašoj.
34 A kada dođe nevolja najveća,
35 Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
36 i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
37 onda će onome koji je obijestan bio
38 i život na ovome svijetu više volio
39 Džehennem prebivalište postati sigurno.
40 A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
41 Džennet će boravište biti sigurno.
42 Pitaju te o Smaku svijeta: 'Kada će se dogoditi?'
43 Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
44 o njemu samo Gospodar tvoj zna.
45 Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
46 a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.